ثبت نام فقط از طریق این سامانه انجام می گردد.

ثبت نام اولیه

عنوان نمایشگاه شروع نمایشگاه پایان نمایشگاه شروع انتخاب غرفه پایان انتخاب غرفه ثبت نام

انتخاب غرفه

عنوان نمایشگاه شروع نمایشگاه پایان نمایشگاه شروع انتخاب غرفه پایان انتخاب غرفه انتخاب غرفه